LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI

LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI

Idériket Umeåregionen 2030

LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI

Fotograf: Kristoffer Pettersson

Hem2022-03-22T16:00:35+00:00

Aktuellt just nu

Idériket Umeåregionen 2030 är namnet på det tänkta leaderområde som under EU-programperioden 2023–2027 ska bedriva utvecklingsarbete i Umeåregionen. Med hjälp av ett leaderområde kan föreningar, organisationer och företag engagera sig i den lokala utvecklingen och söka pengar för utvecklingsprojekt.

Under 2021 har den ideella föreningen URnära tillsammans med Umeåregionens kommuner och andra aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor arbetat fram en lokal utvecklingsstrategi. Strategin beskriver områdets behov och utvecklingsmöjligheter och fungerar också som en ansökan till Jordbruksverket om att få bilda leaderområde. Totalt har närmare 300 personer som representerar ideell, privat och offentlig sektor engagerats genom digitala dialoger, enkätundersökningar och remissförfaranden och på så vis bidragit med värdefull kunskap som ligger till grund för strategins innehåll.

Det tänkta leaderområdet utgörs av kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå, exklusive Umeå stad. Området har sedan många år hetat ”Leader URnära”, och före det samlades områdets leaderarbete under namnen ”Stad och Land” och ”Stad och land – hand i hand”. Nu bildas alltså Idériket Umeåregionen 2030!

Om Jordbruksverket godkänner strategin kommer ett kompletteringsarbete pågå under hela 2022. Den nya programperioden startar i januari 2023 och det är först då det blir möjligt att ansöka om utvecklingsprojekt via Idériket Umeåregionen 2030.

Ta del av Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi direkt på denna sida genom menyflikarna ovan, eller läs strategin som en PDF.

Våra insatsområden

Det tänkta leaderområdet Idériket Umeåregionen 2030 ska arbeta mot fyra mål som ska bidra till att göra områdets landsbygder än mer attraktiva för boende, besökare och näringsliv. Målen ska bidra till att stärka inflytandet från civilsamhället och bidra till att minska områdets negativa påverkan på miljö och klimat.

Projekt som beviljas stöd av leaderområdet inryms i fyra insatsområden som ska bidra till att målen uppfylls:

Insatsområde 1 handlar om att utveckla hållbara och attraktiva livsmiljöer genom att skapa lösningar för service och bostäder, utveckla och skapa fler attraktiva besöksmål, restaurera natur- och kulturmiljöer samt skapa nya långsiktiga fritids- och kulturaktiviteter.

Insatsområde 2 handlar om att utveckla näringslivet i landsbygder och därigenom bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Insatsområde 3 handlar om att utveckla och stärka civilsamhället och idéburen sektor genom att skapa mötesplatser, utveckla nya samarbeten och nätverk, genom inkludering och kompetenshöjande insatser. Detta kan bidra till ett hållbarare engagemang över tid.

Insatsområde 4 handlar om att hantera de hot som klimatförändringarna innebär. Leaderområdet ska medverka till att landsbygderna minskar påverkan på klimatet och att det skapas nya lösningar på miljö- och klimatproblem.

Så här fungerar Leader

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Genom ett leaderområde kan föreningar, företag, organisationer och kommuner söka pengar till lokala utvecklingsprojekt. Leaderområden finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin tas fram i ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor.

Strategin ska bland annat beskriva vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, skapa nya företag och hur området kan bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

När strategin är framtagen så bildar aktörer från de tre sektorerna en ideell förening för att driva arbetet. Det geografiska område som föreningen arbetar inom kallas för leaderområde. Ett leaderområde får endast omfatta landsbygd, vilket i detta sammanhang definieras som tätorter upp till max 20000 invånare. I varje leaderområde finns även ett leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot projektansökningar.

Go to Top