Utvecklingsområdet

Arbetsmarknad och näringsliv

Umeåregionen är en attraktiv arbetsmarknadsregion där invånare och företag rör sig över kommungränserna för inkomst, utveckling, arbete, studier, fritid och boende.

Umeåregionen är en stark industriregion med världsledande industrier inom flera sektorer med hög grad av automation. Antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin har under en period minskat genom automation, men ökar nu sedan några år. Ökningen beror på större fokus och efterfrågan på bland annat skogs- och jordbruksmaskiner, tunga fordon samt medicinsk utrustning. Efterfrågan i kombination med fokus på produktutveckling mot en grön omställning och nästa steg av artificiell intelligens gör att industrinära tjänster och tillämpad forskning utvecklas och ökar.

Många näringar i Umeåregionen är mindre i termer av ekonomiskt förädlingsvärde, men har samtidigt en central roll för att skapa en mer diversifierad arbetsmarknad och som katalysator för innovation och nytänkande. Digitala tjänstenäringar och IT-sektorn är stark. De kulturella och kreativa näringarna är av stor betydelse för området och här finns bolag inom musik, teater samt en bredd inom design.

Areella näringar

Jordbruks- och livsmedelsindustrin i Umeåregionen har stor potential och betydelsen av dessa näringar intensifieras genom en ökad efterfrågan på lokalproducerat samt ett ökat nationellt och regionalt fokus på självförsörjning som krisberedskap.

Det samiska näringslivet är av betydelse för området. Idag är samer verksamma inom de flesta landsbygdsnäringar och inte sällan genom kombinationsnäringar inom matproduktion, turism, tolktjänster eller musik- och mediaproduktion. Renskötseln är fortfarande central i det samiska samhället, samtidigt som näringen är starkt beroende av naturen och påverkas hårt av klimatförändringar.[4]

Besöksnäring

Besöksnäringen är en viktig basnäring och miljardindustri med stark tillväxt i hela länet. Med sin platsbundenhet stärks lokalt näringsliv, service och attraktivitet.[5] Branschen är bred och omfattar allt från besöksmål, konferenser, restauranger och event.

Umeåregionen lockar både en nationell och internationell marknad och antalet gästnätter har ökat stort från 600 000 år 2014 till 830 000 år 2019. Besöksnäringen bidrar även till en mer varierad arbetsmarknad som balanserar och kompletterar områdets traditionella basnäringar. Coronapandemin utgjort ett hårt slag mot besöksnäringen i Umeåregionen, som både tappat i omsättning och årssysselsatta. Samtidigt finns här ljusglimtar i form av ett ökat allmänt intresse att lära känna sina närområden, med begrepp som ”hemester” och ”staycation” i spetsen.

Utbildning

Den starka akademiska sektorn är en av områdets viktigaste styrkor. Här finns tre universitet: Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet samt Luleå tekniska universitet via Norrlandsnavet. Vid Umeå universitet finns institutionerna Konsthögskolan, Designhögskolan, Arkitekthögskolan och Handelshögskolan. Ett flertal yrkesutbildningar, vuxenutbildningar och gymnasium finns i området, inte minst Forslundagymnasiet (Umeå) och Liljaskolan (Vännäs) har viktiga roller för kompetensförsörjning inom de gröna näringarna i hela norra Sverige.

[4] www.sametinget.se

[5] Region Västerbotten Turism

Tabell med statistik
Områdesbeskrivning
Kontrastrika livsmiljöer
Värdefulla natur- och kulturmiljöer
Arbetsmarknad och näringsliv
Kultur, fritid och föreningsverksamhet