Behov och utvecklingsmöjligheter

Stadsnära landsbygd i en digital värld

Det blir allt tydligare att fler kan tänka sig att flytta till våra landsbygder. Många väljer i första hand att bo tätortsnära för att minska pendlingsresorna, vilket SWOT-analysen identifierat som en möjlighet för vårt område. Coronapandemin (åren 2020–2021) har på många sätt varit en utmaning men också en ”game changer”. De trender som vi tidigare sett kopplat till att människor i allt högre utsträckning prioriterar livsmiljö möjliggörs och intensifieras i och med att arbete på distans plötsligt uppmuntras och blir en möjlighet för många.

Närheten till universiteten inom vårt område är också en styrka. Detta, i kombination med att bredbandsutbyggnaden är relativt god i Västerbotten, skapar förutsättningar för lokalsamhällen att utveckla kreativa lösningar på lokala utmaningar. Här finns stora möjligheter vad gäller satsningar på strategier för Smarta landsbygder. Konceptet syftar till att bygder utgår från platsens unika styrkor, möjligheter och invånarnas kunskap och engagemang för att bidra till en hållbar utveckling i området. Det handlar om att utveckla och förverkliga strategier med utgångspunkt i ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, ofta genom innovation och med hjälp av digital teknik. Det kan exempelvis vara att använda lokala tillgångar på ett smartare och mer resurseffektivt sätt. Arbetet kan både utgå från nya eller redan befintliga initiativ och finansieras oftast av offentliga aktörer, privata aktörer eller både och. Smarta landsbygder gynnas av samarbete och nätverkande med andra platser – såväl i landsbygd som stad.[6] Även EU:s handlingsplan uttrycker att ”traditionella och nya nätverk och tjänster (kan) förbättras med hjälp av digital telekommunikationsteknik, innovationer och bättre kunskapsanvändning”.

[6] Landsbygdsnätverket 2021

Stadsnära landsbygd i en digital värld
Det hållbara lokala och det nya näringslivet
Förutsättningar för tillväxt, attraktivitet och inflyttning