Behov och utvecklingsmöjligheter

Det hållbara lokala och det nya näringslivet

Det lokala näringslivet bidrar starkt till utvecklingen av en plats genom lokala arbetsplatser, ett minskat transportbehov och förutsättningar för nya etableringar och service till gagn för boende och besökare. Det lokala entreprenörskapet och framväxten av hållbara lokala idéer bidrar även till att upprätthålla såväl offentlig som kommersiell service i de mer glest befolkade delarna av Sverige.

Vår SWOT-analys lyfter möjligheterna med socialt entreprenörskap. Sociala entreprenörer är personer som förbättrar samhället genom innovativa och hållbara lösningar på samhällsutmaningar. Samhällsnyttan, exempelvis en levande landsbygd, är den främsta drivkraften och vinsten återinvesteras i samma syfte. Till skillnad från vanliga företag skapas arbetstillfällen inom socialt entreprenörskap oftast genom nätverk snarare än anställningar, något som visat sig driva fram mer hållbara företag.[7] Nya former av företagande i kombination med en fortsatt digitalisering ökar möjligheterna att framgångsrikt starta och driva växande företag i landsbygd.

Allt fler vill också göra just det – satsa på landsbygder. För att det ska vara möjligt behöver finansieringsmöjligheter finnas på plats. För landsbygdsbaserade företag och entreprenöriella föreningar i vårt område är kapitalförsörjningen en utmaning, vilket bromsar upp möjligheter till utveckling. Bankernas ovilja att investera i landsbygd lyfts fram som ett överhängande hot i SWOT-analysen. Nya modeller för finansiering behöver därför utvecklas, där alternativa finansieringslösningar kan vara ett sätt att överbrygga och komplettera annan finansiering.

I SWOT-analysen synliggörs även möjligheten att konsumenter ser det hållbara som värdefullt. Här ligger landsbygder helt rätt i tiden. Varumärken som lyfter en geografisk plats bidrar till att stärka lokalsamhället och ger positiva synergieffekter på näringsliv, besöksnäring och invånarnas känsla av gemenskap. Varumärken som lyfter en plats förknippas med mervärden som att bidra till en levande landsbygd och att stötta småskaliga aktörer och lokala hantverkare, vilket efterfrågas av konsumenter. Plötsligt blir det lilla, lokala besöksmålet intressant för en större publik. Lokal mat med reko-ringar och en berättelse kring varje jordgubbe eller smörklick skapar en upplevelse som såväl turister som befolkning är beredda att betala för. Även den starka trenden kring hållbarhet spelar in i detta.

Kulturella och kreativa näringar är på kraftig uppgång i Europa. I vårt område finns tydliga ställningstaganden och en utvecklad infrastruktur för att stötta framväxten inom sektorn, som är central för att utveckla attraktiva livsmiljöer och välmående i både stad och landsbygd. Närheten till Designhögskolan, Konsthögskolan, Arkitekthögskolan, inkubatorer, innovativa företag och en lång tradition inom sektorn är en stor styrka för Idériket Umeåregionen 2030.

I vår trendspaning och arbetet med SWOT är det tydligt att klimatförändringarna ses som ett övergripande hot. För att komma till rätta med dessa behöver vi ställa om på flera nivåer, vilket kommer påverka oss alla. Det handlar både om hur vi använder resurser, hur vi investerar och hur vi behöver gå mot fler cirkulära lösningar. Genom detta blir det tydligt att Idériket Umeåregionen 2030 måste vara en positiv kraft i omställningsarbetet och att framtida projekt inom leaderområdet behöver bidra till en minskad klimatpåverkan och nya lösningar.

[7] Rapporten Rebuilding Europe, 2021.

Stadsnära landsbygd i en digital värld
Det hållbara lokala och det nya näringslivet
Förutsättningar för tillväxt, attraktivitet och inflyttning