Organisation

Drift – den operativa verksamheten

Verksamhetskontoret består av:

  1. Verksamhetsledare: 100%
  2. Projektutvecklare: 100%/
  3. Kommunikatör: 25% – köpt tjänst.
  4. Ekonom: 25% – köpt tjänst eller delad med andra Leaderområden

Föreningens verksamhetskontor ska ha en bemanning som gör det möjligt att stötta de som söker finansiellt stöd under ansökningsförfarandet, efter beslut och under projektens gång. I vårt område har detta utgjort en kvalitetsstämpel under tidigare programperioder och genomförda utvärderingar visar att denna vägledning utgjort ett viktigt kriterium för lyckade projektgenomföranden. Det har också bidragit till starka nätverk och högt förtroende för kansliets personal, för styrelsen och därmed till leadermetoden. En viktig erfarenhet från tidigare perioder är att arbetssättet stärker både individer och grupper, ger ökad självkänsla och självförtroende samt ökar kunskapen om och förtroendet för EU.

För att kunna behålla närhet till projektsökande och aktiva projekt, realisera samordning med andra aktörer samt bedriva aktiv omvärldsspaning krävs två tjänster på verksamhetskontoret. Rekryteringen av dessa tjänster ska se med beaktande av krav på formell kompetens för att hantera ekonomiska medel enligt gällande förordningar, förankring i Umeåregionen, erfarenheter av flernivåsamarbeten, kommunikativ förmåga, egna nätverk samt personlig lämplighet. Kansliets personal ska kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling inom de områden som styrelsen finner nödvändiga.

Verksamhetskontorets personal har stort ansvar gällande kunskapsöverföring mellan kansli och styrelse. Även partnerskapet har en viktig uppgift att vidareförmedla kunskap inom sina respektive områden. Efter varje årsstämma ska utbildning för styrelseledamöter genomföras. Ett särskilt partnerskapsmöte ska också hållas varje år.

Handbok som stöd vid urval

Verksamhetskontorets personal ansvarar för att i samråd med styrelsen ta fram en handbok som riktar sig till potentiella projekt och stödmottagare. Handboken ska referera till de nationella och mellanstatliga lagar, regionala och lokala styrdokument och strategier som Idériket Umeåregionen 2030:s strategi ska förhålla sig till. Handboken ska fungera som stöd för urval och prioriteringar av ansökningar. Styrelsen ska även upprätta en delegationsordning som underlättar kansliets arbete.

Det är viktigt att Idériket Umeåregionen 2030 aktivt arbetar för att stärka och stimulera den ideella sektorns möjligheter att söka projektmedel. Framför allt i mindre föreningar och organisationer kan brist på resurser eller erfarenhet av projektansökningar upplevas som et hinder för att söka medel. Utbildningsinsatser och pedagogisk vägledning är därför viktigt. Det är också viktigt att verksamhetskontorets personal innehar den kompetens som krävs och får de resurser som behövs för att ta hand om och utveckla de projektidéer som stödsökande tar fram.

Verksamhetskontoret ska ha god kunskap om den regionala utvecklingsstrategin och Umeåregionens gemensamma landsbygdsstrategi. Genom ett brett partnerskap säkerställs samordning och informationsöverföring från övriga regionala och lokala aktörer av betydelse för Idériket Umeåregionen 2030:s verksamhet. Ett särskilt uppdrag är att ansvara för omvärldsanalys där information kontinuerligt vidareförmedlas till styrelsen.

Erfarenhetsutbyte och samverkan ska ske med närliggande leaderområden. Det kan handla om gemensamma upphandlingar, samverkan kring tjänster och ömsesidiga utbyten av kunskap.

Partnerskapet och föreningen
Föreningens styrelse
Drift – den operativa verksamheten