Genomförande

Effekter

Med effekter menas i detta sammanhang vilka förändringar ett projekt kan leda till på längre sikt, till skillnad från resultat som uppstår direkt men som inte nödvändigtvis leder till något bestående.

Vi kommer arbeta på flera sätt för att stimulera och främja långsiktiga effekter på strukturell nivå. Erfarenheter från tidigare programperioder visar att verksamhetskontoret har en betydelsefull roll i att skapa goda förutsättningar för detta. Det handlar både om att säkerställa en bemanning som gör det möjligt att stötta projektägare genom projektets alla faser, och att utveckla en tydlig och regelbunden dialog med dessa.

För att främja effekter ska Idériket Umeåregionen 2030:

Innan projektstart

 • Erbjuda idébärare möjlighet att skicka en intresseanmälan innan den formella ansökan skickas in. Detta för att i ett tidigt skede koppla ihop sökanden med matchande erfarenheter, kunskap och samverkanspartners som kan bidra till projektidéer med större chans att uppnå strukturella effekter
 • I ett tidigt skede diskutera med idébärare och projektsökande om vad det tänkta projektet ska leda till och hur det kan leva vidare efter projekttidens slut
 • Motivera sökanden till samverkan med andra aktörer som kan stärka möjligheten till långsiktiga effekter
 • Vid urval av projekt tar styrelsen ställning till vilka projekt som bidrar till strategins mål och vilka projekt som bedöms medföra störst möjlighet för långsiktiga effekter på strukturell nivå

Under projektgenomförandet

 • Beviljade projekt uppmärksammas i Idériket Umeåregionen 2030:s kanaler och pressmeddelanden. Genom medial uppmärksamhet får fler upp ögonen för projektet och chanserna för ytterligare samarbeten och nyttiga kontakter stärks
 • Stötta och vägleda projektledare och projektägare genom alla projektets faser för att säkerställa en tydlig interventionslogik, det vill säga hur projektets olika delar förhåller sig till varandra samt uppsatta mål och effekter
 • Verksamhetskontoret genomför regelbundna uppföljningar med projektägare och minst två gånger per år förs ett djupare samtal där effekter och spridning av resultat diskuteras
 • Verksamhetskontoret tar initiativ till lärande nätverk mellan projektägare för inspiration och motivation. Till dessa nätverk bjuds även externa kunskapspartners in som kan bidra med råd och nätverk utifrån sin expertis samt låta sig inspireras av leaderprojekten
 • Universitet och lärosäten involveras aktivt för ett ökat lärande inom och mellan leaderprojekt och andra aktörer. Detta bidrar till att främja långsiktiga effekter och innovation
 • Samverka med närliggande leaderområden som bär på viktiga erfarenheter, kunskap och nätverk som kan komma till nytta för ett aktivt lärande i leaderprojekten
 • I samband med slutredovisning av projekten bjuds projektägare in till styrelsen för att presentera om vad som händer efter projektets slut. Styrelsen får då möjlighet att ställa frågor om långsiktiga effekter
 • Vid projektslut ska leaderområdet bidra till att kommunicera projektresultat, lärdomar och goda exempel

Att vår strategi främjar effekter på dessa sätt betyder dock inte att alla genomförda projekt kommer att uppnå effekter på strukturell nivå. Det beror bland annat på att vår strategi tar höjd för nya idéer och arbetssätt. Detta fångas även in genom vår vision där mod är ett centralt begrepp. Att trampa upp ny mark kräver mod: mod att våga testa och löpa linan ut. Därför har även våra mål- och insatsområden formulerats på ett sätt som ger mod och utrymme att våga.

Kommunikation
Urvalsprocess
Samordning och samarbete med andra aktörer
Effekter
Hur främjar strategin innovation?
Övergripande principer