Organisation

Föreningens styrelse

Föreningen Urnära är utgångspunkten för bildandet av föreningen Idériket Umeåregionen 2030. Föreningen byter namn och omarbetar de delar av stadgarna som kan komma att krävas. Samtliga samarbetspartners inbjuds till medlemskap, samt enskilda individer som engagerar sig för landsbygdsutveckling och ansluter sig till denna lokala utvecklingsstrategi. Medlemskapet i föreningen Urnära övergår automatiskt till medlemskap i föreningen Idériket Umeåregionen 2030.

Den kommande styrelsen består av 12 ledamöter och 6 ersättare. De 18 styrelseledamöterna utgörs av representanter från ideell, privat och offentlig sektor från de ingående kommunerna. Totalt handlar det om 6 ledamöter från varje sektor.

På första årsstämman väljs halva styrelsen med en mandattid på två år och hälften med en mandattid på ett år. Därefter är mandattiden två år. Detta garanterar kontinuitet avseende styrelsens sammansättning och kompetens.

Valberedningen

Valberedningen har ett viktigt uppdrag i att föreslå ledamöter till föreningens styrelse. Valberedningens kunskap om målen i strategin utgör grundförutsättningen för dess arbete, eftersom styrelsen ska tillsättas med de kompetenser och förmågor som krävs för att kunna realisera strategin.

Valberedningens arbete ska genomsyras av de horisontella principerna om jämställdhet, likabehandling, tillgänglighet, inkludering och icke-diskriminering. Det betyder att styrelsens sammansättning ska representera en mångfald av perspektiv vad gäller kön, ålder, arbete, geografi, bakgrund etc. Styrelsen behöver också besitta kunskap om de övergripande principerna.
Även valberedningen ska vara jämställd och ha geografisk spridning och tillsättas med representation från samtliga sektorer. Utöver detta ska valberedningen bestå av personer som har ett stort lokalt nätverk.

Inför framtida valberedningsarbete är det viktigt att valberedningen har insyn och förståelse för verksamheten och föreningens utveckling. Därför kommer valberedningen bjudas in till styrelsens möten och ha tillgång till alla handlingar. På så sätt får valberedningen kännedom om det i styrelsen finns brist på viss kunskap eller om det är något perspektiv som är underrepresenterat eller saknas. Styrelsen ska bidra på de sätt som går för att skapa goda förutsättningar för ett strukturerat valberedningsarbete. Styrelsen ansvarar därmed för kontinuerlig information samt utbildning av valberedningen.  Valberedningen följer verksamheten under året. Vid slutet av året görs en avstämning med kansliet angående deras delaktighet i verksamheten.

Verksamhetsår

Inför uppstart av leaderområdet kommer samtliga styrelseledamöter att utbildas i leadermetoden, den lokala utvecklingsstrategin samt de regelverk som i övrigt styr verksamheten.

Föreningen Idériket Umeåregionen 2030 håller vid sidan om årsstämman minst två föreningsmöten per år. Till dessa möten inbjuds de projekt som erhållit stöd från föreningen Idériket Umeåregionen 2030. Vid dessa möten ges information om organisationen och verksamheten och möjligheter för mötesdeltagarna att framföra synpunkter och frågor.

Partnerskapet och föreningen
Föreningens styrelse
Drift – den operativa verksamheten