Genomförande

Kommunikation

Ett framgångsrikt leaderarbete ställer krav på en målinriktad och strategisk kommunikation och marknadsföring. Därför ska vi kommunicera på följande sätt:

  • Informera om leader, EU:s roll för lokal utveckling och hur leadermetoden bidrar till landsbygdsutveckling i vårt område
  • Ta fram en populärversion av vår lokala utvecklingsstrategi för att möjliggöra större förståelse för leaderområdets funktion och vad organisationer kan söka stöd för
  • Arbeta fram en kommunikationsplan där syfte, mål, budskap, primära och sekundära målgrupper, kanaler och plattformar för extern kommunikation tydliggörs
  • Arbeta fram en aktivitetsplan där kommunikationssatsningar och kampanjer planeras årsvis
  • Genomföra regelbundna utbildningstillfällen inom projektskrivning för att sänka trösklar hos nya idébärare, exempelvis mindre föreningar inom ideell sektor
  • Inspirera genom att lyfta goda exempel och informera om andra utvecklingsmöjligheter som finns i vårt område

Kommunikationen ska anpassas för att nå ut till många målgrupper. Det handlar om potentiella idébärare, projektägare, aktörer inom partnerskapet, övriga samarbetspartners samt myndigheter och organisationer med ansvar för landsbygdsutveckling.

Idériket Umeåregionen 2030:s webb kommer utgöra basen för den externa kommunikationen. Här kommer även projekt från tidigare programperioder att kommuniceras som inspiration. Webben kompletteras med närvaro i sociala medier, samt digitalt och tryckt informationsmaterial som allmänhet, media och styrelsen kan använda för spridning.

För den interna kommunikationen har styrelsen och verksamhetskontoret en särskilt betydande roll för att säkerställa en transparent och effektiv organisation och verksamhet. Styrelsens ledamöter ansvarar både för att föra in och ut information till den egna organisationen. På detta sätt skapas kontinuerlig förankring och förhoppningsvis synergieffekter som kan bidra till att leaderområdet utvecklas till en naturlig utvecklingsaktör.

Kommunikation utgör en hörnsten under hela programperioden.  Uppstartsfasen kommer präglas av information om sökbara stöd, målen med leadermetoden och vårt arbete. Under genomförandefasen bygger vi vidare på det förtroende som etablerats under föregående programperioder, samverkar med våra målgrupper, inspirerar och sprider information om genomförda projekt och hur de bidragit till våra mål. Under utvärderingsfasen kommuniceras programperiodens resultat och långsiktiga effekter.

Kommunikation
Urvalsprocess
Samordning och samarbete med andra aktörer
Effekter
Hur främjar strategin innovation?
Övergripande principer