Genomförande

Hur främjar strategin innovation?

Ett innovativt klimat präglas av mod och i vår vision är därför begreppet mod centralt.

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som vågat gå vilse. [10]

I alla våra insatsområden poängteras nya sätt att se och tillvarata de lokala möjligheterna och resurserna. Samarbeten uppmuntras med kunskapscentra och andra kunskapsintensiva organ för att ta del av ny forskning och kunskap.

Leadermetoden är i sig innovationsfrämjande. Samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor samt universiteten och högskolorna leder till nya mötesplatser och nya idéer. Det finns stora möjligheter att inom ramen för denna strategi testa innovativa lösningar på lokala testytor. Namnet “Idériket” ska också signalera att det är precis detta som leaderområdet vill uppnå.

Strategin har ett tydligt fokus på nyskapande, dels när det gäller grundläggande förutsättningar med fokus på social hållbarhet och mångfald, dels när det gäller marknadsförmåga genom satsningar på ett innovativt och hållbart näringsliv. Indikatorerna kommer att vara styrande för verksamheten, varför indikatorerna är valda för att stimulera innovativa lösningar.

Idériket Umeåregionen kommer att uppmärksamma och prioritera projekt som är tydligt innovativa. Det kan handla om projekt som hämtar inspiration från befintliga modeller och arbetsmetoder och använder dessa i nya sammanhang. Det kan handla om projekt som via samverkan skapar korsbefruktning mellan helt nya sektorer, och givetvis projekt som hittar helt nya, innovativa arbetssätt för att förverkliga sina projekt. Genom samverkan med universitet och högskolor är ambitionen att ny kunskap ska kunna omsättas i konkret handling för att utveckla våra landsbygder. Även satsningar på strategier för Smarta landsbygder är en strävan att främja innovationer i området.

Den regionala innovationsstrategin har ett fokus på att stärka företagsfrämjande system medan denna strategi framför allt fokuserar på de grundläggande principerna och förnyelseförmågan. Genom leadermetoden och hållbar samverkan över gränser bidrar strategin till innovation på flera plan.

[10] Lätt redigerad rad av Tomas Tranströmer

Kommunikation
Urvalsprocess
Samordning och samarbete med andra aktörer
Effekter
Hur främjar strategin innovation?
Övergripande principer