Indikatorer och målvärden

Klicka på plustecken och rubrik för att läsa indikatorer och målvärden i sin helhet.

Valda indikatorer har särskild bäring på specifika mål, men kan och bör bidra till måluppfyllelse av fler än ett mål. Samtliga indikatorer ska hjälpa Idériket Umeåregionen 2030 i både styrning och urval av projekt under genomförandefasen. Ett genomgående tema för alla indikatorer är att bidra till hållbara lösningar på dagens problem och utmaningar, samt bidra till visionen om att landsbygderna även ska utgöra attraktiva livsmiljöer för kommande generationer. Hållbarheten har tre perspektiv: social, ekonomisk och ekologisk.

Idériket Umeåregionen 2030 använder följande indikatorer för att mäta framsteg mot våra mål:

Indikatorer:

 • Nya besöksmål
 • Restaurerade eller utvecklade besöksmål.
 • Restaurerade natur och kulturmiljöer
 • Nya fritids- och kulturaktiviteter
 • Nya bostadslösningar
 • Nya servicelösningar

Indikatorerna för mål 1 ska genom att stödja bevarandet av kultur- och naturmiljöer göra platserna mer attraktiva, stärka den lokala identiteten och därigenom bidra till att skapa en attraktiv livsmiljö för såväl boende som besökare. Detsamma gäller skapandet av fritids- och kulturaktiviteter som kan utgöra både besöksmål och bidra till gemenskap och ökad livskvalitet för boende. Nya bostadslösningar handlar om att fler ska få möjlighet att bosätta sig i våra landsbygder. Nya servicelösningar handlar om att förbättra serviceutbudet och därigenom bidra till en attraktivare livsmiljö för boende och verksamma.

Indikatorer:

 • Utveckla ekonomin på landsbygder
 • Tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden
 • Nya företag
 • Nya tjänster
 • Nya produkter

Indikatorerna i mål 2 är fokuserade på att utveckla näringslivet och bidra till ökade möjligheter att försörja sig i landsbygder. Näringslivet i bred mening är samhällets motor och avgörande för möjligheten att utveckla lokalsamhällen. Genom att via dessa indikatorer mäta effekten av leaderprojekten får vi en tydlig bild av hur framgångsrikt arbetet är och huruvida projekten bidrar till strategins mål om att stärka och utveckla ett innovativt näringsliv.

Indikatorer:

 • Nya mötesplatser
 • Projekt som drivs av unga
 • Utbildningstillfällen
 • Nya samarbeten och nätverk

Indikatorerna i mål 3 ska säkerställa att Idériket Umeåregionen 2030 bidrar till inkludering, kunskapslyft och kunskapsspridning inom ideell sektor. Aktiviteter och projekt som bidrar till att människor möts, delar erfarenhet och kompetens för att sedan nyttja detta för det gemensammas bästa.

Här har Idériket Umeåregionen 2030 en viktig roll att fungera som en brygga till den akademiska världen, så att kunskap och forskning kommer till nytta för civilsamhället. Det gäller både universitet och högskolor men också verksamhet inom övriga lärosäten som kursverksamhet, gymnasiestudier, vuxenutbildningar och yrkeshögskolor.

Dessa indikatorer ska göra det mätbart i vilken mån projekten bidrar till att stärka och utveckla civilsamhället och idéburen sektor, och därigenom bidra till ett hållbarare engagemang över tid.

Indikatorer:

 • Organisationer som genomför insatser för minskad klimatpåverkan
 • Smart omställning av ekonomi på landsbygden
 • Miljö/klimatrelaterad prestation genom investeringar i landsbygdsområden
 • Nya lösningar på miljö- och klimatproblem

För att landsbygderna som vi idag känner dom med ett stort antal positiva värden för livskvalitet, gemenskap, trygghet och levande natur ska finnas tillgängligt för kommande generationer, krävs kraftfulla insatser för att komma till rätta med pågående miljö- och klimatförändringar.

Idériket Umeåregionen 2030 vill vara en pådrivande kraft för att hitta nya lösningar på miljö- och klimatproblemen. De indikatorer som finns under mål 4 ska göra det mätbart i vilken mån leaderprojekten bidrar nya lösningar och investeringar för en minskad klimatpåverkan. På så vis säkerställer vi att Idériket Umeåregionen blir en positiv kraft i den hållbara omställningen.

Mål, insatsområden och indikatorer
Mål
Insatsområden
Indikatorer och målvärden