Insatsområden

Klicka på plustecken och rubrik för att läsa om insatsområdena i sin helhet.

 • Bidra till nya besöksmål samt restaurerade eller utvecklade besöksmål
 • Bidra till att restaurera natur- och kulturmiljöer
 • Bidra till nya fritids- och kulturaktiviteter
 • Bidra till nya bostadslösningar
 • Bidra till nya servicelösningar

Hållbar besöksnäring och fritid

Detta insatsområde välkomnar projekt som vill utveckla och möjliggöra rekreationsmöjligheter för allt fler på ett hållbart sätt. Det kan vara att främja och tillgängliggöra värdefulla natur- och kulturmiljöer eller skapa besöksmål. Även inom jakt och fiske finns stor utvecklingspotential. Förhoppningen är att långsiktiga fritids- och kulturaktiviteter skapas i våra byar och görs tillgängliga för flera målgrupper. Aktiviteter riktade mot unga och där unga själva involveras i projekten är särskilt önskvärt.

Bostäder och service

Fler och nya bostadslösningar måste till för att boendemiljöerna i landsbygder ska bli tillgängliga för fler. Nya finansieringslösningar kan också vara ett sätt att överbrygga problematiken med bankers ovilja att investera i landsbygd. Inom detta insatsområde ser vi gärna samverkansprojekt som syftar till att hitta lösningar för att fler ska kunna bosätta sig i våra landsbygder.

Grundläggande kommersiell service är av stor betydelse för platsers attraktivitet. Här kan lokalt förankrade idéer och initiativ bidra till förbättringar och servicemöjligheter i vårt område, exempelvis genom att låta byar utgöra testytor för nya lösningar.

Synliggörandet av landsbygder

Detta insatsområde inrymmer även projekt där landsbygdernas unika värden tas till vara och uppmärksammas på nya smarta sätt, och som synliggör det ömsesidiga beroende som finns mellan stad och land. Det kan handla om satsningar inom strategisk kommunikation, platsutveckling eller utvecklandet av ambassadörskap med målet att synliggöra det positiva och attraktiva att bo och verka i landsbygder.

Måluppfyllelse: insatsområde 1 har främst bäring på målområde 1: Stärka och utveckla attraktiva platser, livsmiljöer och naturmiljöer

 • Bidra till att utveckla ekonomin på landsbygder
 • Bidra till tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden
 • Bidra till nya företag
 • Bidra till nya tjänster
 • Bidra till nya produkter

Lokalproducerade produkter och tjänster

Det finns stora möjligheter att bygga på den mänskliga innovativa kraft som finns i våra landsbygder för att gynna en hållbar utveckling. I vårt område är efterfrågan på lokalproducerade produkter och tjänster större än utbudet. Inom detta insatsområde välkomnas därför projekt som bidrar till att skapa fler närproducerade produkter och tjänster genom ökad förädling av resurser från lantbruk, jakt och fiske. Det finns även stor potential i att skapa berättelser om närproducerade produkter som lyfter lokalsamhället. Genom stärkta förädlingsnäringar och nya försäljningskanaler finns flera samhällsvinster att göra i form av minskad klimatbelastning, sårbarhet och minskade transporter.

Fler former av företagande

Inom detta insatsområde välkomnas projekt som gynnar utvecklingen av socialt entreprenörskap och kulturella och kreativa näringar i vårt område. Dessa former av företagande bidrar till innovation och utveckling med samhällsnytta och kultur i fokus. Här uppmuntras särskilt samverkan med offentliga och privata företagsfrämjande aktörer samt skapandet av nätverk, mötesplatser och kollektiva lösningar för utveckling och tillväxt.

Måluppfyllelse: insatsområde 2 har främst bäring på målområde 2: Stärka och utveckla ett innovativt näringsliv

 • Bidra till nya mötesplatser
 • Bidra till projekt som drivs av unga
 • Bidra till utbildningstillfällen
 • Bidra till nya samarbeten och nätverk

Mångfald och inkludering

Några av de styrkor som finns inom den ideella sektorn är gemenskap, ett genuint engagemang och en direkt påverkan i lokalsamhället. I våra landsbygder är befolkningen ofta homogen, vilket kan skapa trygghet för de som bor här, men som också kan göra det svårt för nya att ta plats. Genom inkludering och kritiskt normarbete kan engagemanget breddas och nya perspektiv tillföras, vilket bidrar till ett hållbarare engagemang över tid.

Det kan handla om att skapa och tillgängliggöra mötesplatser, integrationsprojekt av nyinflyttade, utbildningssatsningar eller nya långsiktiga samarbeten och nätverk. Inom detta insatsområde ser vi gärna projekt som aktivt drivs av, eller involverar ungdomar och/eller andra underrepresenterade grupper.

Samverkan med lärosäten

Den kunskap som finns vid universiteten och övriga lärosäten vad gäller civilsamhälle och lokal utveckling är viktigt att nyttja. Även grundskole- och gymnasieutbildningar för ungdomar och vuxna är viktiga kunskapsbärare i sammanhanget. Det kan handla om samverkan genom följeforskning, examensarbeten eller utbildningsinsatser, liksom forsknings- och utvecklingsprojekt som innebär ett aktivt deltagande från båda parter.

Utbildningar i projektarbete, projektledning, ledarskap för ideella föreningar, omvärldskunskap och liknande uppmuntras inom detta insatsområde.

Måluppfyllelse: insatsområde 3 har främst bäring på målområde 3: Stärka och utveckla civilsamhället och idéburen sektor

 • Bidra till att organisationer genomför insatser för minskad klimatpåverkan
 • Bidra till smart omställning av ekonomi på landsbygder
 • Bidra till miljö/klimatrelaterade prestationer genom investeringar i landsbygdsområden
 • Bidra till nya lösningar på miljö och klimatproblem

Hållbar omställning

Klimatförändringarna är ett av de största hoten framgent. I våra landsbygder finns många idébärare som kan bidra till en hållbar omställning, vilket detta insatsområde välkomnar. Det kan vara företag, föreningar eller organisationer som vill bli mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara genom nya transportsätt, energilösningar, tillverkningsmetoder, etc. Det kan också handla om beteendeförändringsprojekt, cirkulära lösningar eller delningstjänster för att spara på resurser.

Digitala möjligheter

Insatsområdet ska främja projekt som bidrar till uppkopplade landsbygder som nyttjar den digitala teknikens möjligheter på fler sätt. Det kan handla om coworking-lösningar, sociala innovationer i samverkan med universitet och andra kunskapsintensiva organ, att bryta digital isolering eller andra projekt som bidrar till hållbara livsmönster.

Här inryms även strategier för Smarta landsbygder där byar i samverkan utvecklar hållbara och kreativa lösningar på lokala utmaningar, oftast med innovation och digital teknik till hjälp. Smarta landsbygder utgår från ett tydligt underifrånperspektiv där boende på orten tar makten över sin bygds framtid. Här har universiteten en viktig främjande roll.

Måluppfyllelse: insatsområde 4 har främst bäring på målområde 4: Stödja och främja en hållbar omställning och cirkularitet

Mål, insatsområden och indikatorer
Mål
Insatsområden
Indikatorer och målvärden