Utvecklingsområdet

Kultur, fritid och föreningsverksamhet

Umeåregionen är känt för sitt stora kulturutbud, vilket manifesterades när Umeå utsågs till Europas kulturhuvudstad år 2014 och aktiviteter samordnades och genomfördes i hela regionen. Samarbeten mellan kommunerna, föreningar, akademi och företag pågår även idag för att stärka och utveckla de kulturella och kreativa näringarna. Inom regionen finns samiska kulturbärare och samiska organisationer som bidrar till ett rikare kulturliv, exempelvis genom anordnat av Ubmejen biejvieh – samiska veckan.

Den ideella sektorn bidrar starkt till ett rikare kultur- och fritidsliv som stärker tillväxten och attraktionskraften i våra landsbygder. Det lokala engagemanget spänner ofta över flera frågor och många föreningar står för praktiska frågor som underhåll av fritidsanläggningar, vägar och belysning. I Umeåregionens landsbygder finns cirka 90 bygdegårdar och hundratals föreningar i form av lokala utvecklingsgrupper, byaföreningar, idrottsklubbar, samfälligheter, väg- och vattenföreningar, jakt- och fiskevårdsföreningar och församlingar. Hembygdsrörelsen med ett tiotal lokalföreningar jobbar med att tillvarata och tillgängliggöra Umeåregionens kulturmiljöer och lokalhistoria samt värna om det västerbottniska kulturarvet.

Alla dessa verksamheter genererar stora sociala värden och service som stärker både den enskilde såväl som lokalsamhället. Inom den ideella sektorn finns dessutom ett etablerat samarbete över bya- och kommungränser sen lång tid tillbaka.

Tabell med statistik
Områdesbeskrivning
Kontrastrika livsmiljöer
Värdefulla natur- och kulturmiljöer
Arbetsmarknad och näringsliv
Kultur, fritid och föreningsverksamhet