Mål

Klicka på plustecken och rubrik för att läsa målbeskrivningen i sin helhet.

Med detta mål vill vi möjliggöra för att de mervärden som våra natur- och kulturmiljöer skapar tillvaratas och tillgängliggörs för fler, såväl boende som besökare. Särskilt kust- och älvslandskapen lyfts som styrkor och vår tätortsnära natur skapar möjligheter för utvecklad naturturism. Detta mål möjliggör även för lokalt förankrade lösningar som kan bidra till nya servicemöjligheter och förbättrade kommunikationer, områden som är viktiga för en attraktiv livsmiljö.

Närheten till staden och en ökad digitalisering gör att allt fler ser möjligheten att bo i landsbygd. SWOT:en lyfter detta som en möjlighet som på sikt kan minska hotet som demografin utgör i form av en åldrande befolkning. Att skapa en attraktiv plats för alla målgrupper är samtidigt en utmaning och detta mål kräver att perspektiv som inkludering, lärande, mångfald och jämställdhet är aktiva delar av processen. Vinsterna av att förverkliga målet är dock många: med samhällen som erbjuder högre livskvalitet och social tillvaro för allt fler.

Genom att satsa på attraktiva livsmiljöer, förbättrad service och hållbar tillväxt bidrar mål 1 till EU:s allmänna mål om förbättrad socioekonomisk struktur i landsbygder samt det särskilda målet om främjad sysselsättning och tillväxt. Mål 1 bidrar även till den regionala besöksnäringsstrategin samt Umeåregionens landsbygdsutvecklingsstrategi, specifikt fokusområdena Bygga och Bo, Besöksnäring samt Attraktivitet och attityder.

Genom att arbeta mot mål 1 bidrar vi till följande delar i Region Västerbottens utvecklingsstrategi:

 • Mål: En levande plats 2030
 • Inriktningar: En sammanhållen plats, Jämlik och jämställd inkludering
 • Långsiktiga prioriteringar: En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i

Genom att arbeta mot mål 1 bidrar vi till följande av de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030:

Genom att stärka entreprenörskap och bygga vidare på den mänskliga, kreativa och innovativa kraft som finns i vårt område vill vi möjliggöra för satsningar där ideell, privat och offentlig sektor samverkar för att driva fram nya idéer och lösningar som tillvaratar områdets styrkor och gynnar en hållbar näringslivsutveckling.

Vår SWOT visar möjligheter i att intresset för närproducerat ökar. Med detta mål vill vi skapa förutsättningar för fler lokala produkter och tjänster som stärker lokalsamhället och bidrar till ökad hållbarhet. Här ligger satsningar på platsburna kreatörer väldigt nära. Dessa är en viktig del av det nya näringslivet, där kulturella och kreativa näringar och socialt entreprenörskap ingår.

Mål 2 bidrar till EU:s jordbruksfonds allmänna mål om förbättrad socioekonomisk struktur i landsbygder, samt det särskilda målet om främjad sysselsättning, tillväxt, jämställdhet mellan könen, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet bioekonomin och hållbart skogsbruk. Mål 2 ligger även i linje med den regionala livsmedelsstrategin, den regionala innovationsstrategin samt Umeåregionens gemensamma landsbygdsstrategi med bäring på fokusområdet Lokalt näringsliv.

Genom att arbeta mot mål 2 bidrar vi till följande delar i Region Västerbottens utvecklingsstrategi:

 • Mål: En levande plats 2030, En cirkulär plats 2030
 • Inriktningar: En sammanhållen plats, Föregångare i omställning
 • Långsiktiga prioriteringar: En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling, En region rik på kompetenser, En nytänkande och smart region

Genom att arbeta mot mål 2 bidrar vi till följande av de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030:

I vårt område finns ett starkt utvecklat föreningsliv, aktiva studieförbund som bidrar med värdefull folkbildning och en engagerad idrottsrörelse. Engagerade människor i vårt område är både en styrka och möjlighet. Vår SWOT lyfter att ideella krafter oroar sig för generationsväxlingen när återväxten i form av ungdomar och nya engagerade upplevs för svag. I vår dialog med ungdomar blir det tydligt att det finns ett stort intresse av att engagera sig inom denna målgrupp. Dom lyfter fram önskemål om fler aktiviteter och samlingsplatser, samt en vilja att engagera sig i samhällets utveckling och i inkluderings- och HBTQ-frågor.[9]

Med detta mål vill vi möta upp och ta tillvara engagemanget i föreningslivet samt främja den sociala hållbarheten genom att skapa rum för ännu fler aktiva. Genom mångfald och inkludering kan civilsamhället och våra landsbygder stärkas. Idériket Umeåregionen 2030 behöver därför skapa goda förutsättningar för aktörer inom ideell sektor att söka och bedriva leaderprojekt.

Mål 3 bidrar till EU:s särskilda mål om främjad sysselsättning, tillväxt, jämställdhet mellan könen, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden. I Umeåregionens gemensamma landsbygdsstrategi lyfts detta område under avsnitten Kultur och fritid samt Attraktivitet och Lokalt ledd utveckling.

Genom att arbeta mot mål 3 bidrar vi till följande delar i Region Västerbottens utvecklingsstrategi:

 • Mål: En levande plats 2030
 • Inriktningar: En sammanhållen plats, Jämlik och jämställd inkludering
 • Långsiktiga prioriteringar: En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i, En nytänkande och smart region, En region rik på kompetenser

Genom att arbeta mot mål 3 bidrar vi till följande av de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030:

[9] Bygger på Idériket Umeåregionens digitala ungdomsenkät som 87 personer under 25 besvarat

Klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot landsbygdernas utvecklingsmöjligheter. Extremväder, varma vintrar och andra klimateffekter kan påverka besöksnäringen, renskötseln, jordbruken och livsvillkoren i vårt område än mer. Därför vill vi med detta mål bidra till minskad klimatpåverkan och utvecklandet av klimatanpassade lösningar. Vi vill att föreningar, företagare och organisationer satsar på att bli mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara. Här krävs mer än nya idéer och innovationer: det krävs en omställning av de sätt vi har gjort saker på tidigare. Det kan handla om att utforma nya transportlösningar, tillverkningsmetoder och energilösningar. Det kan också vara byar som i samverkan tar fram så kallade smarta landsbygdsstrategier för att utveckla kreativa lösningar på lokala utmaningar.

Med mål 4 tar vi fasta på begrepp som kunskapsbyggande, innovation och omställning som är centrala i de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Vi stärker även regionala innovationsstrategin samt regionala utvecklingsstrategins inriktning om Västerbotten som en föregångare i omställningen till ett cirkulärt samhälle. Mål 4 bidrar även till EU:s övergripande mål om att främja innovation och digitalisering i landsbygdsområden, samt Umeåregionens landsbygdsstrategi via fokusområdena Lokalt näringsliv, Infrastruktur och Lokalt ledd utveckling.

Genom att arbeta mot mål 4 bidrar vi till följande delar i Region Västerbottens utvecklingsstrategi:

 • Mål: En levande plats 2030, En cirkulär plats
 • Inriktningar: En sammanhållen plats, Föregångare i omställning
 • Långsiktiga prioriteringar: En nytänkande och smart region, En nära tillgänglig region, En region rik på kompetenser

Genom att arbeta mot mål 4 bidrar vi till följande av de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030:

Mål, insatsområden och indikatorer
Mål
Insatsområden
Indikatorer och målvärden