Genomförande

Övergripande principer

Övergripande principer sträcker sig över alla nivåer av hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk. Vår lokala utvecklingsstrategi förhåller sig till Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Det handlar dels om hur vi aktivt arbetat för att inkludera en bredd av människor i framtagandet av denna strategi. Det handlar också om hur vi kan använda finansiering som ett verktyg för att motivera sökande att arbeta mer aktivt för inkludering, ökad innovation genom mångfald och att verka inom våra planetära gränser. Vi kommer även säkerställa hållbarhetsprinciperna uppfyllelse genom att följa upp vilka som söker, beviljas, genomför och gynnas av projekten på olika sätt.

Vi har valt att aktivt arbeta med de övergripande principerna på ett sätt som undviker exkludering. Detta återspeglas i framtagandet av strategin då vi engagerat cirka 260 personer och aktivt sökt upp målgrupper som av olika skäl inte deltagit. Det återspeglas också i vision, mål och insatsområden där hållbarhet är tongivande och där det ställs tydliga krav på projektsökande att arbeta utifrån principer om jämställdhet, likabehandling, tillgänglighet, inkludering och icke-diskriminering. Det handlar om allt från inkluderande arbetssätt till vilka målgrupper som kan och får ta del av projektresultat.

De planetära gränserna synliggör gränser för vad jorden tål. Passerar vi dessa gränser riskerar vi att förlora naturens förmåga att kunna ge oss mat, andra resurser och ekosystemtjänster, som vi idag tar för givet. Med detta har vi valt att sätta hållbar omställning som målområde, fokusera på cirkularitet samt att inte bevilja satsningar som vi bedömer har en negativ påverkan på miljön.

Jämställdhet och jämlikhet

En landsbygd för alla skapar förutsättningar för en befolkning där alla mår bra. Den grundläggande principen kring inkludering och jämställdhet ska förstås mot bakgrund av denna kunskap så att insatserna inom leaderområdet fokuserar på rätt saker och skapar en mer inkluderande plats.

För att aktivt arbeta med social hållbarhet och inkludering krävs kunskap, reflektion och att projektbeslut baseras på kunskap och inte på upplevelser eller personliga åsikter. Vi ska inte göra saker så som vi alltid gjort utan att bredda perspektiven och ställa oss frågan varför vi alltid gjort så, vilka som inkluderats och exkluderats i det sättet att arbeta och om vi kan tänka på ett annat sätt för att skapa ökad inkludering och delaktighet. Därför ser vi väldigt positivt på projekt som tar till sig denna kunskap inom sina respektive områden.

Det finns en ojämlikhet mellan män och kvinnor som är hämmande för att fullt ut ta tillvara de möjligheter som finns för att leva ett fullödigt liv. Sveriges övergripande jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, något som kan brytas ned flera nivåer i arbetet med lokal utveckling. Idériket Umeåregionen 2030 vill genom leader bidra till social hållbarhet som minskar ojämställdhet mellan män och kvinnor och ojämlikhet mellan samhällsgrupper i vårt område. Medvetenheten om olika gruppers utsatthet är därför grundläggande kunskap i arbetet med lokal utveckling.

Det finns behov av att aktivt involvera såväl yngre som utrikesfödda i landsbygdsutveckling. För detta behövs extra satsningar och en medvetenhet om att markörer som kön, etnicitet, ålder, funktionshinder med mera, är bärande när det kommer till vilka förutsättningar personer har för att engagera sig och påverka platsen de bor och verkar i. Via vår ungdomsdialog vet vi exempelvis att ungdomar är motiverade att engagera sig i samhällsfrågor. Det är viktig att vi möter upp behovet och viljan till samhällsengagemang och tillåter ungdomar att få utrymme på sina villkor.

Kommunikation
Urvalsprocess
Samordning och samarbete med andra aktörer
Effekter
Hur främjar strategin innovation?
Övergripande principer