Genomförande

Övergripande principer

Leaderområden finansieras via europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Vid genomförandet av EU:s gemensamma fonder ska tre övergripande principer genomsyra arbetet: hållbar utveckling, likabehandling och ickediskriminering, jämställdhet mellan män och kvinnor. De övergripande principerna sträcker sig därmed över alla nivåer av hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk. Detta utgör grunden för Idériket Umeåregionen 2030:s lokala utvecklingsstrategi. På samma sätt förhåller sig vår strategi till Agenda 2030 genom att mål och insatsområden är tydligt kopplade till flertalet av de 17 globala målen.

Genom vår lokala utvecklingsstrategi har vi valt att arbeta aktivt med de tre övergripande principerna på ett sätt som undviker exkludering och främjar inkludering och mångfald. Detta återspeglas i strategins framtagande där vi engagerat en bredd av människor, erbjudit olika sätt att delta och påverka samt aktivt sökt upp underrepresenterade målgrupper.

Det återspeglas även i strategins genomförande då hållbarhet är tongivande i både vision, mål och insatsområden och där det ställs tydliga krav på projektsökande att arbeta för de övergripande principernas efterlevnad. Även i utformningen av urvalskriterier kommer tydliga hållbarhetsvillkor att utarbetas, vilket blir vägledande i bedömningen om projektansökningar väntas bidra till de tre övergripande principernas uppfyllelse eller inte. På så sätt blir finansieringen ett viktigt verktyg för att motivera sökande att arbeta för ökad inkludering, innovation, mångfald och att verka inom våra planetära gränser. De planetära gränserna synliggör vad jorden tål, och passerar vi dessa riskerar vi att förlora naturens förmåga att försörja oss med mat, andra resurser och ekosystemtjänster. Därför har vi valt att sätta hållbar omställning som ett eget målområde med stort fokus på cirkularitet, som ett sätt att främja klimatanpassade lösningar som bidrar till minskad negativ påverkan av miljö och klimat i vårt område.

I uppföljningen av strategin kommer vi säkerställa att de tre övergripande principerna efterlevs genom att följa upp vilka som söker, beviljas, genomför och gynnas av projekten. Uppföljningen sker även till stor del genom indikatorerna som beskrivs i avsnitt 4.4, som noggrant valts ut för att mäta måluppfyllelse och därigenom principerna om hållbar utveckling, likabehandling och ickediskriminering samt jämställdhet mellan män och kvinnor. Indikatorerna hjälper oss helt enkelt att bedöma hur väl vår strategi bidrar till hållbara lösningar och att social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet står i centrum i vårt leaderområde. Även utformningen av styrelse och valberedning påverkar genomförande och uppföljning av de tre övergripande principerna, vilket beskrivs i avsnitt 6.2.

Jämställdhet och jämlikhet

För att aktivt arbeta med jämställdhet och jämlikhet krävs kunskap, reflektion och att projektbeslut baseras på kunskap och inte på upplevelser eller personliga åsikter. Vi ska inte göra saker så som vi alltid gjort utan att bredda perspektiven och ställa oss frågan varför vi alltid gjort så, vilka som inkluderats och exkluderats i det sättet att arbeta och om vi kan tänka på ett annat sätt för att skapa ökad inkludering och delaktighet. Därför ser vi väldigt positivt på projekt som tar till sig denna kunskap inom sina respektive områden.

Det finns en ojämlikhet mellan män och kvinnor som är hämmande för att fullt ut ta tillvara de möjligheter som finns för att leva ett fullödigt liv. Sveriges övergripande jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, något som kan brytas ned flera nivåer i arbetet med lokal utveckling. Idériket Umeåregionen 2030 vill genom leader bidra till social hållbarhet som minskar ojämställdhet mellan män och kvinnor och ojämlikhet mellan samhällsgrupper i vårt område. Medvetenheten om olika gruppers utsatthet är därför grundläggande kunskap i arbetet med lokal utveckling.

Det finns behov av att aktivt involvera såväl yngre som utrikesfödda i landsbygdsutveckling. För detta behövs extra satsningar och en medvetenhet om att markörer som kön, etnicitet, ålder, funktionshinder med mera, är bärande när det kommer till vilka förutsättningar personer har för att engagera sig och påverka platsen de bor och verkar i. Via vår ungdomsdialog vet vi exempelvis att ungdomar är motiverade att engagera sig i samhällsfrågor. Det är viktig att vi möter upp behovet och viljan till samhällsengagemang och tillåter ungdomar att få utrymme på sina villkor.

Kommunikation
Urvalsprocess
Samordning och samarbete med andra aktörer
Effekter
Hur främjar strategin innovation?
Övergripande principer