Organisation

Partnerskapet och föreningen

Idériket Umeåregionen 2030 har ett stort partnerskap med företrädare från Umeåregionens kommuner, Umeåregionens destinationsbolag Visit Umeå, Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, företagarföreningar, näringslivsorganisationer, kommunövergripande ideella föreningar, riksförbund, universitet och studieförbund. Partnerskapet har vart delaktiga i att arbeta fram vision, mål- och insatsområden samt fungerat som remissinstanser i framtagandet för denna strategi.

Det breda partnerskapet speglar strategins bredd vad gäller mål- och insatsområden som tydligt berör och involverar aktörer från samtliga tre sektorer. Trepartnerskapet är kärnan i leadermetoden, vilket vi också ser som nyckeln för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom ett brett partnerskap säkrar vi ett leaderområde fyllt av olika resurser, kunskaper, perspektiv, erfarenheter, nätverk och målgrupper. Den mångfalden skapar en stark grund för utveckling och även viktiga förutsättningar för att arbetet blir långsiktigt hållbart över tid. Det är av största vikt att vi även inkluderar den akademiska sektorn i vårt område för att både inhämta och lämna kunskap samt skapa samverkansytor där forskning och praktik kan mötas. Här kan Umeå universitets vetenskapsråd och Centrum för Regional Vetenskap (CERUM) nämnas som en viktig part.

Det breda engagemang som partnerskapet visat prov på under strategiframtagningen har också visat att många aktörer vill fortsätta vara aktiva i leaderarbetet framgent. Det kommer säkerställas på flera sätt, där ett sätt är att representera ideell, privat eller offentlig sektor i den förening som kommer bildas under 2022 som bas för leaderområdet. Partnerskapets aktörer förväntas föra in och ut information mellan föreningen och sina respektive organisationer. Partnerskapet kommer även bidra med sin expertis i samband med urval och prioriteringar av ansökningar som ligger inom respektive partners kunskaps- och erfarenhetsområde.

Tidigare arbete med leader i Umeåregionen

Det finns en lång tradition av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom vårt geografiska område. Under perioden 1996 till 2020 har Umeåregionen utgjort leaderområde (Stad och land – hand i hand, Stad och land, Leader Urnära samt Leader Fiskeområde Vindelälven). Detta har vi tagit fasta på i denna strategi genom att nyttja det breda nätverk, de kunskaper och erfarenheter som kommit av tidigare programperioder. Det har bland annat säkerställts genom sammansättningen av den samverkansgrupp som fungerat som styrgrupp för strategiskrivningen.

Partnerskapet och föreningen
Föreningens styrelse
Drift – den operativa verksamheten