Genomförande

Samordning och samarbete med andra aktörer

Idériket Umeåregionen 2030 ska genom samverkan och mod skapa innovativa och hållbara lösningar för dagens och kommande generationers landsbygder. Vi ska främja lokalt engagemang samt möjliggöra utvecklingsinsatser som bidrar till vår vision och våra mål. Det innebär att även stötta och vägleda idébärare till andra möjligheter när idéer inte ryms inom ramen för vår lokala utvecklingsstrategi.

För att utvecklingsinsatserna ska få bästa möjliga resultat krävs god samverkan och dialog med de parter som arbetar med lokal utveckling i vårt område. Det handlar om samverkan med partnerskapets aktörer: regionala utvecklingsaktörer, kommunerna, universiteten samt organisationer med tydliga mandat att företräda ideell och privat sektor. Men samverkan inbegriper även andra innovations- och näringslivsfrämjande aktörer samt lokala föreningar och företagare.

En bärande tanke är att största och bästa effekt uppnås om vi kan komplettera och stärka varandras insatser. För att skapa synergieffekter är det viktigt att samverka med andra organisationer, myndigheter och program på strategisk nivå. Det handlar både om att bygga vidare på den samverkan och de nätverk som byggts upp under tidigare programperioder inom ideell, privat och offentlig sektor, men också att bredda deltagandet och inkludera fler perspektiv i arbetet.

Synergieffekter genom regionala och lokala planer

Vår lokala utvecklingsstrategi har samordnats gentemot strategier och planer på regional och lokal nivå samt de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Det är viktigt för att skapa genomslagskraft och hållbara synergieffekter i vårt utvecklingsarbete.

Inom offentlig sektor ska leaderområdet verka för att utveckla samarbetet med Region Västerbotten och särskilt arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, dess understrategier och handlingsplaner. Även Länsstyrelsen Västerbotten är en viktig regional utvecklingsaktör och här ser vi samverkan kring Landsbygdsprogrammet som särskilt viktigt för att resultatet av de samlade åtgärderna ska bli så effektiva som möjligt.

Kommunerna är viktiga utvecklingsaktörer på lokal nivå med en direkt närhet till det tänkta leaderområdet, varför en nära samverkan är av yttersta vikt. Umeåregionens landsbygdsutvecklingsstrategi har utgjort en viktig utgångspunkt för vår lokala utvecklingsstrategi. Med ett flertal gemensamma fokusområden ser vi att valda mål och insatsområden kommer ha en direkt stärkande effekt i kommunernas utvecklingsarbete. Även samverkan med Umeåregionens destinationsbolag VisitUmeå ses som viktigt då våra mål och insatsområden tydligt kopplas till besöksnäring.

Idériket Umeåregionen 2030 har en viktig roll att skapa nätverk och forum med offentlig sektor för informationsutbyte och samarbeten kring gemensamma frågor. Det kan handla om att stämma av kommunala strategier och planer mot riktningen i denna lokala utvecklingsstrategi. Utöver detta har offentlig sektor en viktig uppgift att i kommande LAG-styrelse föra in aktuella frågor och information om strategiska planer som leaderområdet bör känna till för att ytterligare kunna främja synergieffekter genom vår lokala utvecklingsstrategi. Detta gäller självfallet även styrelseledamöter som representerar ideell och privat sektor.

Ledamöterna i kommande LAG-styrelse ska genom sin organisation ha ett tydligt definierat mandat att representera ideell, privat eller offentlig sektor i arbetet med leader. Genom detta utgör ledamöterna aktiva länkar mellan sina organisationer och leaderorganisationen. Det skapar större förutsättningar för strategiska samarbeten, fler synergieffekter och en effektivare kommunikation i leaderområdet.

Andra leaderområden

Ett samarbete med övriga leaderområden i Sverige, i första hand Västerbotten och angränsande län, ser vi som en positiv utveckling. Samverkan kan vara ett sätt att stärka genomförandeorganisationen och göra den mindre sårbar. Vi ser möjlighet att samverka med upphandlingar och gemensamma köpta tjänster, exempelvis revision, ekonomitjänst, administration, utvärdering, marknadsföring och kommunikation. För att säkerställa verksamheten över tid ser vi att ett samarbete gällande verksamhetskontorets olika uppgifter är tänkbart. Ett exempel kan vara att en verksamhetsledare i ett leaderområde kan stötta ett annat leaderområde om något oförutsett inträffar.

Genom programperioden kommer Idériket Umeåregionen 2030 samverka med föreningen LUS (Lokal utveckling Sverige) och därigenom ELARD (European LEADER Association for Rural Development) för att inhämta kunskap och utöka våra nätverk både nationellt och transnationellt.

 

Kommunikation
Urvalsprocess
Samordning och samarbete med andra aktörer
Effekter
Hur främjar strategin innovation?
Övergripande principer

Nästa: Effekter »