Strategins framtagning

Deltagande och representation

I vårt område finns många intressenter när det kommer till landsbygdsutveckling. När framtagandet av denna lokala utvecklingsstrategi påbörjades fanns redan ett upparbetat intresse och material som utgjort viktiga grunder i arbetet. De sex kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs ingår i det tänkta leaderområdet Idériket Umeåregionen 2030. Dessa, samt Umeåregionens organisation och grupperingar för samverkan, har utgjort viktiga delar av förankringen gentemot det offentliga. Umeåregionrådet med ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelserna från samtliga kommuner samt kommunchefer har burit in frågorna i sina respektive organisationer.

Föreningen URnära med omfattande erfarenheter från tidigare programperioder har varit en aktiv del i strategiarbetet. Föreningen har ingått i en samverkansgrupp med tjänstepersoner från kommunerna och löpande förankrat samt kommit med inspel från sina nätverk.

Samverkansgruppen har arbetat för att säkerställa en bred förankring hos offentlig, privat och ideell sektor samt utgjort praktiskt stöd för skrivargruppen. Representanter från näringsliv, föreningsliv samt universitet har som en del av partnerskapet hjälpt till att arbeta fram vision, mål och insatsområden.

Med denna grundstruktur har ett antal SWOT-analyser samt en trendspaning genomförts. Totalt har 263 personer på olika sätt engagerats genom dialoger och digitala enkäter. Alla dialogträffar har inletts med en presentation av leader och leadermetoden och när en underrepresentation av ungdomar identifierades sattes särskilda insatser in.

Samtliga dialogdeltagare har bjudits in att lämna synpunkter under remissförfarandet och en särskild remisskonferens anordnades för partnerskapets aktörer. Även allmänheten har haft möjlighet att tycka till om strategiförslaget via www.ideriket2030.se samt kommunernas websidor.

Deltagande och representation
Strategins samordning