Organisation

Uppföljning och utvärdering

Föreningen Idériket Umeåregionen 2030:s styrelse ansvarar för att kontinuerligt följa upp verksamheten. Verktyg för detta är omvärldsanalyser, kontakter med partnerskapet samt genom återkoppling till de tre sektorerna via representation i styrelsen. Pågående projektverksamhet följs upp av kansliets personal i samband med ansökan om utbetalning. Ansökan om utbetalning ska innehålla underlag för redovisning på indikatornivå.

I samband med styrelsemöten informerar verksamhetskontorets personal om aktuellt läge i pågående projekt och ger en överblick över hela verksamheten inom leaderområdet. Styrelsen ges då möjlighet att identifiera om justeringar behöver göras genom riktade insatser, kommunikationssatsningar eller andra åtgärder för att styra verksamheten enligt denna strategi.

När projekt avslutats ansvarar verksamhetskontoret för uppföljning av horisontella kriterier och indikatorer. Dessa sammanställs och ger en bild av hur väl projektverksamheten uppfyllt strategins mål.

Strategin i sin helhet följs upp årligen i samband med årsstämman. Det åligger styrelsen att vid genomgång av årets verksamhetsberättelse analysera resultat från projektverksamhet samt grad av måluppfyllelse avseende målen i strategin, indikatorer samt horisontella kriterier. Om styrelsen finner avvikelser ska dessa analyseras och eventuella åtgärdsplaner tas fram.

Styrelsen har genom sitt arbetsgivaransvar också skyldighet att följa upp verksamhetskontorets verksamhet. Styrelsen har tillika fullt arbetsgivaransvar för de anställa i verksamhetskontoret.

Information som publiceras på hemsidan ska följas upp via statistik över unika och återkommande besökare. Samma typ av mätmetod tillämpas när sociala medier används för informationsspridning.

Föreningens medlemsmöten ska bland annat användas för erfarenhetsutbyte mellan de pågående projekten och medverka till skapandet av en läroprocess som inkluderar fler än det egna projektet. Partnerskapet ingår som medlemmar och medverkande vid dessa medlemsmöten.

Idériket Umeåregionen ska bidra med de data som Jordbruksverket behöver för att utvärdera den strategiska planen samt delta i de uppföljningsaktiviteter som Jordbruksverket planerat. Till dessa hör:

  • Gemensam lärande och utvecklingsaktivitet under 2025: För att upptäcka utvecklingspotential och utbyta erfarenheter
  • Insamling av erfarenheter inför nästkommande programperiod under 2027: För att både Jordbruksverket och leaderområden ska kunna reflektera och lära av den gångna programperioden
  • Årlig resultatrapport: leaderområdet beskriver eventuella händelser i området som kan ha påverkat/kommer att påverka resultaten. Dessa samlas in i november respektive år för att Jordbruksverket ska ha bättre förståelse för faktorer som påverkar genomförandet i Leadersverige så att vi kan förklara avvikelser från de planerade resultaten till EU-kommissionen
  • Digitala dialogmöten: Tre gånger per år. Dialog kring genomförandet, årsrapporteringar till EU och eventuell feedback och behov av åtgärder.

Jordbruksverkets aktiviteter kommer att bidra med ökad kunskap om genomförandet och dess funktionalitet. Idériket Umeåregionen 2030 kommer att delta i Landsbygdsnätverkets årliga leaderträffar för att öka lärandet och erfarenhetsutbytet inom leader nationellt.

Tillbaka till: Om Leader »