Utvecklingsområdet

Värdefulla natur- och kulturmiljöer

Vårt område har ett varierande landskap med allt från sammanhängande jordbruksbygder, vidsträckta skogsområden till fjällnära natur. Området är starkt präglat av den långa kustlinjen där åtta större älvar och åar har sitt utlopp. Flera av älvarna är av riksintresse för friluftslivet.

Inom området forsar även Vindelälven: nationalälven som är en av Sveriges fyra oreglerade älvar och som färdas i mer än 50 mil från fjäll till kust innan den sammansluter med Umeälven i Vännäsby. Vindelälven sträcker sig som en livsnerv genom Västerbotten och är en viktig transportled för rennäringen. Dess unika natur- och kulturvärden är anledningen till att UNESCO utsett Vindelälvsdalen från fjäll till kust till ett biosfärområde. En utmärkelse där området lyfts fram som ett modellområde för att förverkliga de globala hållbarhetsmålen. Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka utgör en viktig plattform och samverkansarena inom hållbar utveckling för länets leaderområden och andra utvecklingsaktörer.

Tabell med statistik
Områdesbeskrivning
Kontrastrika livsmiljöer
Värdefulla natur- och kulturmiljöer
Arbetsmarknad och näringsliv
Kultur, fritid och föreningsverksamhet