INSATSOMRÅDE 1

Hållbara och

attraktiva livsmiljöer

Detta insatsområde har främst bäring på målområde 1:
Stärka och utveckla attraktiva platser, livsmiljöer och naturmiljöer

Hållbara och attraktiva livsmiljöer

Här välkomnar vi projekt som vill utveckla och möjliggöra rekreationsmöjligheter för allt fler på ett hållbart sätt. Projekt inom detta insatsområde ska därför bidra till något av följande:

  • Nya besöksmål samt restaurerade eller utvecklade besöksmål
  • Att restaurera natur- och kulturmiljöer
  • Nya fritids- och kulturaktiviteter
  • Nya bostadslösningar
  • Nya servicelösningar

Aktiviteter och service

Förhoppningen är att långsiktiga fritids- och kulturaktiviteter skapas i våra byar och görs tillgängliga för flera målgrupper. Aktiviteter riktade mot unga där unga själva involveras i projekten är särskilt önskvärt.

Fler och nya bostadslösningar måste till för att boendemiljöerna i landsbygder ska bli tillgängliga för fler. Inom detta insatsområde ser vi gärna samverkansprojekt som syftar till att hitta lösningar för att fler ska kunna bosätta sig i våra landsbygder. Grundläggande kommersiell service är av stor betydelse för platsers attraktivitet. Här kan byar utgöra testytor för nya lösningar.

Landsbygdens unika värden

Det här insatsområdet inrymmer även projekt där landsbygdens unika värden tas till vara och uppmärksammas på nya smarta sätt. Det kan handla om satsningar inom strategisk kommunikation, platsutveckling eller utvecklandet av ambassadörsskap med målet att synliggöra det positiva och attraktiva med att bo och verka i landsbygder.

Vill du få ännu mer information om insatsområde 1 finns det att läsa i vår strategi.