Strategi

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, skapa nya företag och hur området kan bli mer konkurrenskraftigt.

Vår strategi

Idériket Umeåregionen 2030:s lokala utvecklingsstrategi visar vilka behov och möjligheter som finns i vårt område. Närmare 300 personer från ideell, privat och offentlig sektor har varit med och format strategin. Vår strategi tar fasta på fyra mål som ska bidra till att göra våra landsbygder än mer attraktiva. 

Våra mål

Projekt som beviljas stöd från Leader Idériket Umeåregionen 2030 ska bidra till ett eller flera av dessa mål. På så vis bidrar de också till ett mer hållbart samhälle. 

Stärka och utveckla attraktiva platser, livsmiljöer och naturmiljöer

Med detta mål vill vi möjliggöra för att de mervärden som våra natur- och kulturmiljöer skapar tillvaratas och tillgängliggörs för fler. Såväl för boende som besökare. Särskilt kust- och älvslandskapen lyfts som styrkor och vår tätortsnära natur skapar möjligheter för utvecklad naturturism. Detta mål möjliggör även för lokalt förankrade lösningar som kan bidra till nya servicemöjligheter och förbättrade kommunikationer. Det är områden som är viktiga för en attraktiv livsmiljö.

Närheten till staden och en ökad digitalisering gör att allt fler ser möjligheten att bo i landsbygd. SWOT:en lyfter detta som en möjlighet som på sikt kan minska hotet som demografin utgör i form av en åldrande befolkning. Att skapa en attraktiv plats för alla målgrupper är samtidigt en utmaning. Detta mål kräver att perspektiv som inkludering, lärande, mångfald och jämställdhet är aktiva delar av processen. Vinsterna av att förverkliga målet är dock många: med samhällen som erbjuder högre livskvalitet och social tillvaro för allt fler.

Genom att satsa på attraktiva livsmiljöer, förbättrad service och hållbar tillväxt bidrar mål 1 till EU:s allmänna mål om förbättrad socioekonomisk struktur i landsbygder. Även det särskilda målet om främjad sysselsättning och tillväxt. Mål 1 bidrar även till den regionala besöksnäringsstrategin samt Umeåregionens landsbygdsutvecklingsstrategi. Specifikt fokusområdena Bygga och Bo, Besöksnäring samt Attraktivitet och attityder.

Genom att arbeta mot mål 1 bidrar vi till följande delar i Region Västerbottens utvecklingsstrategi:

 • Mål: En levande plats 2030
 • Inriktningar: En sammanhållen plats, Jämlik och jämställd inkludering
 • Långsiktiga prioriteringar: En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i

Genom att arbeta mot mål 1 bidrar vi till följande av de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030:

Stärka och utveckla ett innovativt näringsliv

Genom att stärka entreprenörskap och bygga vidare på den mänskliga, kreativa och innovativa kraft som finns i vårt område vill vi möjliggöra för satsningar där ideell, privat och offentlig sektor samverkar. Detta för att driva fram nya idéer och lösningar som tillvaratar områdets styrkor och gynnar en hållbar näringslivsutveckling.

Vår SWOT visar möjligheter i att intresset för närproducerat ökar. Med detta mål vill vi skapa förutsättningar för fler lokala produkter och tjänster som stärker lokalsamhället och bidrar till ökad hållbarhet. Här ligger satsningar på platsburna kreatörer väldigt nära. Dessa är en viktig del av det nya näringslivet, där kulturella och kreativa näringar och socialt entreprenörskap ingår.

Mål 2 bidrar till EU:s jordbruksfonds allmänna mål om förbättrad socioekonomisk struktur i landsbygder. Även det särskilda målet om främjad sysselsättning, tillväxt, jämställdhet mellan könen, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet bioekonomin och hållbart skogsbruk. Mål 2 ligger även i linje med den regionala livsmedelsstrategin, den regionala innovationsstrategin samt Umeåregionens gemensamma landsbygdsstrategi med bäring på fokusområdet Lokalt näringsliv.

Genom att arbeta mot mål 2 bidrar vi till följande delar i Region Västerbottens utvecklingsstrategi:

 • Mål: En levande plats 2030, En cirkulär plats 2030
 • Inriktningar: En sammanhållen plats, Föregångare i omställning
 • Långsiktiga prioriteringar: En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling, En region rik på kompetenser, En nytänkande och smart region

Genom att arbeta mot mål 2 bidrar vi till följande av de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030:

Stärka och utveckla civilsamhället och idéburen sektor

I vårt område finns ett starkt utvecklat föreningsliv, aktiva studieförbund som bidrar med värdefull folkbildning och en engagerad idrottsrörelse. Engagerade människor i vårt område är både en styrka och möjlighet. Vår SWOT lyfter att ideella krafter oroar sig för generationsväxlingen när återväxten i form av ungdomar och nya engagerade upplevs för svag. I vår dialog med ungdomar blir det tydligt att det finns ett stort intresse av att engagera sig inom denna målgrupp. Dom lyfter fram önskemål om fler aktiviteter och samlingsplatser, samt en vilja att engagera sig i samhällets utveckling och i inkluderings- och HBTQ-frågor.[9]

Med detta mål vill vi möta upp och ta tillvara engagemanget i föreningslivet samt främja den sociala hållbarheten genom att skapa rum för ännu fler aktiva. Genom mångfald och inkludering kan civilsamhället och våra landsbygder stärkas. Idériket Umeåregionen 2030 behöver därför skapa goda förutsättningar för aktörer inom ideell sektor att söka och bedriva leaderprojekt.

Mål 3 bidrar till EU:s särskilda mål om främjad sysselsättning, tillväxt, jämställdhet mellan könen, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden. I Umeåregionens gemensamma landsbygdsstrategi lyfts detta område under avsnitten Kultur och fritid samt Attraktivitet och Lokalt ledd utveckling.

Genom att arbeta mot mål 3 bidrar vi till följande delar i Region Västerbottens utvecklingsstrategi:

 • Mål: En levande plats 2030
 • Inriktningar: En sammanhållen plats, Jämlik och jämställd inkludering
 • Långsiktiga prioriteringar: En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i, En nytänkande och smart region, En region rik på kompetenser

Genom att arbeta mot mål 3 bidrar vi till följande av de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030:

[9] Bygger på Idériket Umeåregionens digitala ungdomsenkät som 87 personer under 25 besvarat

Stödja och främja hållbar omställning och cirkularitet

Klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot landsbygdernas utvecklingsmöjligheter. Extremväder, varma vintrar och andra klimateffekter kan påverka besöksnäringen, renskötseln, jordbruken och livsvillkoren i vårt område än mer. Därför vill vi med detta mål bidra till minskad klimatpåverkan och utvecklandet av klimatanpassade lösningar. Vi vill att föreningar, företagare och organisationer satsar på att bli mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara. Här krävs mer än nya idéer och innovationer: det krävs en omställning av de sätt vi har gjort saker på tidigare. Det kan handla om att utforma nya transportlösningar, tillverkningsmetoder och energilösningar. Det kan också vara byar som i samverkan tar fram så kallade smarta landsbygdsstrategier för att utveckla kreativa lösningar på lokala utmaningar.

Med mål 4 tar vi fasta på begrepp som kunskapsbyggande, innovation och omställning som är centrala i de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Vi stärker även regionala innovationsstrategin samt regionala utvecklingsstrategins inriktning om Västerbotten som en föregångare i omställningen till ett cirkulärt samhälle. Mål 4 bidrar även till EU:s övergripande mål om att främja innovation och digitalisering i landsbygdsområden, samt Umeåregionens landsbygdsstrategi via fokusområdena Lokalt näringsliv, Infrastruktur och Lokalt ledd utveckling.

Genom att arbeta mot mål 4 bidrar vi till följande delar i Region Västerbottens utvecklingsstrategi:

 • Mål: En levande plats 2030, En cirkulär plats
 • Inriktningar: En sammanhållen plats, Föregångare i omställning
 • Långsiktiga prioriteringar: En nytänkande och smart region, En nära tillgänglig region, En region rik på kompetenser

Genom att arbeta mot mål 4 bidrar vi till följande av de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030:

Våra insatsområden

Projekten ska också passa in under något av strategins fyra insatsområden. Idériket Umeåregionen 2030 satsar inte på ohållbara idéer, så hållbarhet behöver genomsyra allt. Därför handlar insatsområde 4 specifikt om idéer som i första hand bidrar till att minska klimatpåverkan.

Hållbara och attraktiva livsmiljöer
 • Bidra till nya besöksmål samt restaurerade eller utvecklade besöksmål
 • Bidra till att restaurera natur- och kulturmiljöer
 • Bidra till nya fritids- och kulturaktiviteter
 • Bidra till nya bostadslösningar
 • Bidra till nya servicelösningar

Här välkomnar vi projekt som vill utveckla och anordna aktiviteter på ett hållbart sätt.

Förhoppningen är att långsiktiga fritids- och kulturaktiviteter skapas i våra byar och görs till­gängliga för flera målgrupper. Aktiviteter riktade mot unga där unga själva involveras i projekten är särskilt önskvärt.

Fler och nya bostadslösningar måste till för att boendemiljöerna i landsbygderna ska bli tillgängliga för fler. Inom detta insatsområde ser vi gärna sam­verkansprojekt som syftar till att hitta lösningar för att fler ska kunna bosätta sig i våra landsbyg­der. Grundläggande kommersiell service är av stor betydelse för platsers attraktivitet. Här kan byar utgöra testytor för nya lösningar.

Det här insatsområdet inrymmer även projekt där landsbygdens unika värden tas till vara och upp­märksammas på nya smarta sätt. Det kan handla om satsningar inom strategisk kommunikation, platsutveckling eller utvecklandet av ambassadörs­skap med målet att lyfta fram det positiva och attraktiva med att bo och verka i landsbygder.

Hållbar och innovativ näringslivsutveckling
 • Bidra till att utveckla ekonomin på landsbygder
 • Bidra till tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden
 • Bidra till nya företag
 • Bidra till nya tjänster
 • Bidra till nya produkter

I vårt område är efterfrågan på lokalproducerade produkter och tjänster större än utbudet. Inom detta insatsområde välkomnas därför projekt som bidrar till att skapa fler närproducerade produkter och tjänster genom ökad förädling av resurser från lantbruk, jakt och fiske.

Det finns även stor potential i att skapa berättelser om närproducerade produkter som lyfter lokalsamhället. Genom stärkta förädlingsnäringar och nya försäljningskanaler finns flera samhällsvinster att göra i form av minskad klimatbelastning, sårbarhet och minskade transporter.

Även projekt som gynnar utvecklingen av socialt entreprenörskap och kulturella och kreativa näringar välkomnas. Dessa former av företagande bidrar till innovation och utveckling med samhällsnytta och kultur i fokus.

Här uppmuntras särskilt samverkan med offentliga och privata företagsfrämjande aktörer samt skapandet av nätverk, mötesplatser och kollektiva lösningar för utveckling och tillväxt.

Hållbart civilsamhälle och idéburen sektor
 • Bidra till nya mötesplatser
 • Bidra till projekt som drivs av unga
 • Bidra till utbildningstillfällen
 • Bidra till nya samarbeten och nätverk

Några av de styrkor som finns inom den ideella sektorn är gemenskap, ett genuint engagemang och en direkt påverkan på lokalsamhället.

I våra landsbygder är befolkningen ofta homogen, vilket kan skapa en trygghet för de som bor här men som också kan göra det svårt för nya att ta plats. Genom inkludering och kritiskt normarbete kan engagemanget breddas och nya perspektiv tillföras, vilket bidrar till ett mer hållbart engage­mang över tid. Det kan handla om att skapa mötesplatser, utbildningssatsningar, integrationsprojekt av nyinflyttade eller nya långsiktiga samarbeten och nätverk.

Inom detta insatsområde ser vi gärna projekt som aktivt drivs av eller involverar ungdomar och/eller andra underrepresenterade grupper.

Den kunskap som finns vid universiteten och övriga lärosäten vad gäller civilsamhälle och lokal utveckling är viktigt att nyttja. Även grundskole- och gymnasieutbildningar för ungdomar och vuxna är viktiga kunskapsbärare i sammanhanget. Det kan handla om samverkan genom följeforskning, examensarbeten eller utbildningsinsatser, liksom forsknings- och utvecklingsprojekt som innebär ett aktivt deltagande från båda parter. 

Utbildningar i projektarbete, projektledning, ledarskap för ideella föreningar, omvärldskunskap och liknande uppmuntras inom detta insatsområde.

Nytänkande och hållbara landsbygder
 • Bidra till att organisationer genomför insatser för minskad klimatpåverkan
 • Bidra till smart omställning av ekonomi på landsbygder
 • Bidra till miljö/klimatrelaterade prestationer genom investeringar i landsbygdsområden
 • Bidra till nya lösningar på miljö och klimatproblem

Klimatförändringarna är ett av de största hoten i framtiden. I våra landsbygder finns många idébärare som kan bidra till en hållbar omställning, vilket detta insatsområde välkomnar.

Det kan vara företag, föreningar eller organisationer som vill bli mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara genom nya transportsätt, energilösningar, tillverkningsmetoder etc. Det kan också handla om beteendeförändringsprojekt, cirkulära lösningar eller delningstjänster för att spara på resurser.

Insatsområdet ska främja projekt som bidrar till uppkopplade landsbygder som nyttjar den digitala teknikens möjligheter på flera sätt. Det kan handla om coworkinglösningar, sociala innovationer i samverkan med universitet och andra kunskapsintensiva aktörer, att bryta digital isolering eller andra projekt som bidrar till hållbara livsmönster.

Här inryms även strategier för Smarta landsbygder där byar i samverkan utvecklar hållbara och kreativa lösningar på lokala utmaningar, oftast med innovation och digital teknik till hjälp. Smarta landsbygder utgår från ett tydligt underifrånperspektiv där boende på orten tar makten över sin bygds framtid. Här har universiteten en viktig främjande roll.

Integritetspolicy & cookies