Våra insatsområden

Vårt leaderområde arbetar hållbart mot fyra mål som ska bidra till att göra områdets landsbygder än mer attraktiva för boende, besökare och näringsliv. Utifrån målen har vi tagit fram fyra insatsområden som bidrar till att målen uppfylls. Alla projekt som beviljas stöd från vårt leaderområde ska därför passa in under något av dessa fyra insatsområden. 

Hållbara projekt för attraktiva landsbygder

Vårt leaderområde arbetar hållbart och de projekt vi beviljar stöd ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Projekten ska också passa in under något av strategins fyra insatsområden. Eftersom hållbarhet ska genomsyra allt handlar insatsområde 4 specifikt om idéer som i första hand bidrar till att minska klimatpåverkan.

Insatsområde 1

Hållbara och attraktiva
livsmiljöer

Här välkomnar vi projekt som utvecklar och möjliggör rekreationsmöjligheter för allt fler på ett hållbart sätt.

 • Bidrar till nya besöksmål samt restaurerade eller utvecklade besöksmål
 • Bidrar till att restaurera natur- och kulturmiljöer
 • Bidrar till nya fritids- och kulturaktiviteter
 • Bidrar till nya bostadslösningar
 • Bidrar till nya servicelösningar

Insatsområde 2

Hållbar och innovativ näringslivsutveckling

I vårt område är efterfrågan på lokalproducerade produkter och tjänster större än utbudet. Därför välkomnar vi projekt som bidrar till att skapa fler närproducerade produkter och tjänster, inom detta insatsområde.

 • Bidrar till att utveckla ekonomin på landsbygder
 • Bidrar till tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden
 • Bidrar till nya företag
 • Bidrar till nya tjänster
 • Bidrar till nya produkter

Insatsområde 3

Hållbart civilsamhälle och
idéburen sektor

Några av de styrkor som finns inom den ideella sektorn är gemenskap,
ett genuint engagemang och en direkt påverkan på lokalsamhället.

Inom det här insatsområdet ser vi gärna projekt som aktivt drivs av, eller involverar ungdomar och/eller andra underrepresenterade grupper.

 • Bidrar till nya mötesplatser
 • Bidrar till projekt som drivs av unga
 • Bidrar till utbildningstillfällen
 • Bidrar till nya samarbeten och nätverk

Insatsområde 4

Nytänkande och hållbara landsbygder

Klimatförändringarna är ett av de största hoten framgent. I våra landsbygder finns många idébärare som kan bidra till en hållbar omställning, vilket vi välkomnar inom detta insatsområde.

 • Bidrar till att organisationer genomför insatser för minskad klimatpåverkan
 • Bidrar till smart omställning av ekonomi på landsbygder
 • Bidrar till miljö/klimatrelaterade prestationer genom investeringar i landsbygdsområden
 • Bidrar till nya lösningar på miljö och klimatproblem