INSATSOMRÅDE 2

Hållbar och innovativ

näringslivsutveckling

Detta insatsområde har främst bäring på målområde 2:
Stärka och utveckla ett innovativt näringsliv

Hållbar och innovativ näringslivsutveckling

I vårt område är efterfrågan på lokalproducerade produkter och tjänster större än utbudet. Inom detta insatsområde välkomnas därför projekt som bidrar till att skapa fler närproducerade produkter och tjänster genom ökad förädling av resurser från lantbruk, jakt och fiske.

Projekten ska alltså bidra till något av följande:

 

  • Att utveckla ekonomin på landsbygder
  • Tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden
  • Nya företag
  • Nya tjänster
  • Nya produkter

Skapa berättelser

Det finns även stor potential i att skapa berättelser om närproducerade produkter som lyfter lokalsamhället. Genom stärkta förädlingsnäringar och nya försäljningskanaler finns flera samhällsvinster att göra i form av minskad klimatbelastning, sårbarhet och minskade transporter.

Socialt entreprenörskap och kreativa näringar

Även projekt som gynnar utvecklingen av socialt entreprenörskap och kulturella och kreativa näringar välkomnas. Dessa former av företagande bidrar till innovation och utveckling med samhällsnytta och kultur i fokus. 

Här uppmuntras särskilt samverkan med offentliga och privata företagsfrämjande aktörer samt skapandet av nätverk, mötesplatser och kollektiva lösningar för utveckling och tillväxt.

Vill du få ännu mer information om våra insatsområden och våra mål finns det att läsa i sin helhet i vår strategi.