INSATSOMRÅDE 3

Hållbart civilsamhälle och idéburen sektor

Detta insatsområde har främst bäring på målområde 3:
Stärka och utveckla civilsamhället och idéburen sektor

Hållbart civilsamhälle och idéburen sektor

Några av de styrkor som finns inom den ideella sektorn är gemenskap, ett genuint engagemang och en direkt påverkan på lokalsamhället. Projekt inom detta insatsområde ska därför bidra till något av följande:

 

  • Nya mötesplatser
  • Projekt som drivs av unga
  • Utbildningstillfällen
  • Nya samarbeten och nätverk

Underrepresenterade grupper

I våra landsbygder är befolkningen ofta homogen, vilket kan skapa en trygghet för de som bor här men som också kan göra det svårt för nya att ta plats. Genom inkludering och kritiskt normarbete kan engagemanget breddas och nya perspektiv tillföras, vilket bidrar till ett mer hållbart engagemang över tid. Det kan handla om att skapa och tillgängliggöra mötesplatser, integrationsprojekt av nyinflyttade, utbildningssatsningar eller nya långsiktiga samarbeten och nätverk. 

Inom detta insatsområde ser vi gärna projekt som aktivt drivs av, eller involverar ungdomar och/eller andra underrepresenterade grupper.

Utbildning

Den kunskap som finns vid universiteten och övriga lärosäten vad gäller civilsamhälle och lokal utveckling är viktigt att nyttja. Även grundskole- och gymnasieutbildningar för ungdomar och vuxna är viktiga kunskapsbärare i sammanhanget. Det kan handla om samverkan genom följeforskning, examensarbeten eller utbildningsinsatser, liksom forsknings- och utvecklingsprojekt som innebär ett aktivt deltagande från båda parter.

Utbildningar i projektarbete, projektledning, ledarskap för ideella föreningar, omvärldskunskap och liknande uppmuntras inom detta insatsområde.

Vill du läsa om våra insatsområden och mål i sin helhet finns det att hitta i vår strategi.