6 projekt samt 1 förstudie beviljade!

En nyhet vi vill skrika ut

En fantastisk start på 2024 med flera nya projekt

Torsdagen den 22 februari beviljade styrelsen för Leader Idériket Umeåregionen 2030 hela 6 nya projekt och 1 förstudie. Dessa kommer på olika sätt att berika Umeåregionens landsbygder och skapa mer attraktiva, hållbara och inspirerande platser lokalt, regionalt, nationellt samt transnationellt!

Med en budget på ca 28 miljoner kronor mellan 2023 – 2027 kommer Umeåregionens landsbygder att utvecklas innovativt med projekt som genomsyras av hållbarhet, inkludering, nytänkande och smarta lösningar.

De projekt som blev beviljade 22 februari av styrelsen, ska innan slutgiltigt startbesked även gå igenom handläggning av Jordbruksverket innan det är helt grönt ljus för att börja.

De 6 projekten och förstudien som blev beviljade är följande:

Gamla gårdar och kulturarv – Vindelns hembygdsförening

Projektet innebär att Vindelns Hembygdsförening i samverkan med Vindelns Folkhögskola, Västerbottens museum och Skellefteå museum ska samla och förmedla kunskap om material och tekniker för restaurering, vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader på landsbygden. Huvuddelen av projektets aktiviteter utgörs av korta kurser, seminarier och workshops kring olika teman med byggnadsvård i fokus. Målgruppen för utbildningsaktiviteterna är främst ägare till gamla hus; såväl privatpersoner som hembygdsföreningar, stiftelser och andra organisationer som äger gamla kulturbyggnader.

HörneFORCE – KFUM Umeå

I samarbete med ideell och offentlig sektor söker KFUM Umeå stöd för att anlägga en öppet tillgänglig aktivitetspark med sociala ytor som utvecklar Hörnefors fritidsområde till en mötesplats som engagerar unga i fysisk rörelse och bygger social samvaro. Detta projekt är andra steget i visionen att på längre sikt skapa Norrlands första certifierade Pep-park som skall ge barn, unga och vuxna inspiration till lek, rörelse och vardagsmotion och ett hållbart liv oavsett förmåga och tidigare erfarenhet. Projektet är Etapp 2 som omfattar bygget av en skate-yta och sociala samlingsplatser.

Sinnenas Bruksmuseum – Olofsfors Bruksmuseum

Detta projekt har som syfte att utveckla själva muséet gentemot målgruppen barn och unga och då främst grundskolelever. Projektet ska tillsammans med Nordmalings skolor och Olofsfors AB utveckla bruksmuseet med sensoriskt rum där elever i grundskolan får uppleva den kulturhistoriska bruksmiljön och det samhälle som omgett bruket genom att läsa och lyssna, se och röra, känna och klämma – uppleva brukets historia genom alla sinnen och tillgängliggöra brukets historia med kommunens grundskoleelever i fokus.

Jamma Generation – Robertsfors kommun

Jamma Generation vill ge unga och seniorer möjlighet att mötas på lika villkor i ett projekt där det gemensamma, musiken, är viktigare än skillnaden i åldrar. Möjliggöra ett livslångt lärande. Genom bandkonstellationen bygga samarbeten och relationer bland unga och seniora musikälskare i Robertsfors kommun. Projektet ska främja möten mellan olika kulturer, visa att vi alla är lika inför musiken, och att var och ens unika erfarenhet är en tillgång i den kreativa processen. Via projektet möjliggöra en samlingsplats där musiken är i fokus.

Smart omställning av landsbygd (SOL) – Intresseföreningen Hållbar utveckling Stöckebygden

Projektet ska hjälpa bygden att bli mera klimatsmart och skapa motiverade, resilienta och handlingskraftiga människor som är delaktiga i en hållbar omställning. Och för att lyckas med det ska projektet bidra med inspiration och nya kunskaper, innovativa lösningar för att dela, laga och återbruka, samverkan mellan nya aktörer samt användning av ny teknik. Projektet har en princip att minst 80% av alla använda/inköpta saker ska vara återbrukade och max 20% ska vara nyinköpt.

Återställa hampa i jordbruket – Emma Vintemon

Genom projektet hoppas projektägaren att efterfrågan i konsumentled ska öka efter klimatsmarta, hampabaserade produkter inom bland annat byggindustrin, kläder och livsmedel. Dessutom finns ambitionen att sprida kunskap och skapa intresse för odling av hampa bland jordbrukare i Umeåregionen, så att gemensamma satsningar mellan jordbrukare kan göras på förädlingsindustri, och åkermark åter kan tas i bruk. Med tillräcklig efterfrågan skulle detta kunna skapa möjliga inkomster för flera jordbrukare.

Förstudien Vitvattnet under samma tak – Vitvattnets utvecklingsgrupp

Förstudien ska ge svar på om det finns reella möjligheter efter förstudiens gång att realisera de idéer som lokalt finns, och att förvalta projektets resultat. Projektidén som ska testas är följande: Skapa en byagemensam lokal/samlingsplats som innehåller olika faciliteter, exempelvis gemensamhetslokal, kök, syateljé, cafe mm. Förstudien ska undersöka om det finns ett reellt behov och en förvaltningsbarhet för de idéer gruppen har av lokaler, eller om idén behöver justeras.

 

För kontaktuppgifter till specifik projektsökare, vänligen kontakta verksamhetsledaren för Leader Idériket Umeåregionen 2030: